Hey.

Teisinė informacija


Įstatymai

 • LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414856
 

• LR sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr.63-1231);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415035
 

• LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279424

• LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 104-2363);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415251
 

• LR narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 1998, Nr. 8-161);
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385610
 

• LR alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr.44-1073);
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416286
 

• LR statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387210
 

• LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022);
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395988
 

• Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290, atitaisymas skelbtas: Žin., 2011, Nr. 45);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332066

• LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 1998, Nr. 67-1940;
2000, Nr. 40-1116, Nr. 92-2878, 2879, Nr. 102-3214);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=214236
 

• LR asmens duomenų teisinės teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

Įsakymai

  • LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414856
 

• 2009 m. vasario 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-62 „Dėl savivaldybėms skirtos visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 18-715; Žin., 2010, Nr.9-460; Žin., 2010, Nr.158-8066; Žin., 2011, Nr.67-3190);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=337509
 

• 2007 m. rugpjūčio 1d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492; Žin., 2009, Nr.89-3816; Žin., 2011, Nr.29-1371);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302713

• 2006 m. kovo 17 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 33-1197);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=272725
 

• 2005 m. gruodžio 30 d LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5657);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268649

• 2004 m. gruodžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl Mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.179-6636);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246996

• 2004 m. lapkričio 26 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas nr. V-837 "Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo" (Žin.,2004, Nr.174-6465);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246534
 

• 2003 m. rugpjūčio 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.82-3768; Žin., 2011, Nr.72-3489);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216747

•2003 m. rugpjūčio 11 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3720; Žin., 2008, Nr.21-771; Žin., 2010, Nr.9-463 );
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216610

• 2002 m. gruodžio 24 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 674 „Dėl Visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.12-445);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204746

• 2008 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 14-490; Žin., 2009, Nr.87-3718; Žin., 2009, Nr.151-6799); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

  

Puslapis "Teisinė informacija" atnaujintas 2018-06-14